מבוא

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת וולקנא בע"מ (להלן: "וולקנא") תחת שמות המתחם הבאים:

https://www.volcanna.co.il   – "www.volcanna.co.il"

ו- http://www.volcanna.com – "www.volcanna.com" (להלן ביחד: "האתר").

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין וולקנא.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הינך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של וולקנא. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

וולקנא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות של וולקנא כפי שתפורט בהמשך (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות מסדירה, איסוף, שימוש וגילוי של מידע מזהה אישי הנאסף באמצעות האתר, לרבות אך לא רק, רכישת מוצרים ו/או שירותים, המידע האישי אותו תספק בעת יצירת חשבון, ומידע לגבי גישה ושימוש באתר ותכונותיו. יובהר כי כל שימוש באתר נתון למדיניות הפרטיות ולכל שינוי הנעשה בה.

רישומי המחשב של וולקנא בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

הגבלות על השימוש באתר ותכניו

כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המיובאים ו/או המשווקים על ידי וולקנא, כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים (להלן: "החומרים") הינם רכושה של וולקנא או שוולקנא מחזיקה בזכוות שימוש בהם. וולקנא שומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים.

אינך רשאי לעשות כל שימוש בחומרים, לרבות הורדת תכנים, העתקת תכנים, שימוש באתר אינטרנט אחר ו/או ברשת מחשבים אחרת, בין אם לצרכים פרטיים או לצרכים מסחריים. בכל מקרה, לא יהיה בשימוש באתר כדי לשנות את זכויות היוצרים בפרט ואת הזכויות הקנייניות של וולקנא ככלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים הינו אסור בהחלט, ויהווה הפרה של זכויותיה של וולקנא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר, תמכור, תשווק או תפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים ו/או מהתכנים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של וולקנא מראש ובכתב לעשות כן.

על המשתמש באתר נאסר: לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים; לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר; להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר, לרבות, מבלי לגרוע, "רובוטים", "עכבישים" ו"מגרדים"; לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות אך לא רק, לנהוג באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת; להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר; לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו; לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו);

כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר ו/או הנוגד את תנאי השימוש, וולקנא עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של וולקנא להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק. וולקנא תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה לוולקנא לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר נוגעות לאתר, בין שהן רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שם המתחם , (Domain name) פטנטים, מדגמים ועיצוב האתר הינם בבעלותה הבלעדית של וולקנא ו/או מי מטעמה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי סימני המסחר VOLCANNA ו-וולקנא (logo) הינם בבעלותה הבלעדית של וולקנא וכי וולקנא היא בעלת הזכויות בבסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים וכל פרט הקשור בהפעלתו של האתר.

לפיכך, וולקנא שומרת לעצמה את הזכויות המנויות לעיל, ואין לראות בתנאי השימוש ו/או בכל תוכן אחר המופיע במסגרת האתר ככזה המעניק ו/או מעביר אילו מזכויותיה של וולקנא. אין לעשות בזכויותיה של וולקנא שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב. כל שימוש לא מורשה בתוכן מסוג זה עלול להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי או האזרחי.

מדיניות וולקנא בנוגע להפרת זכויות קניין רוחני

וולקנא מחוייבת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל info@volcanna.co.il. . וולקנא תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הסרת תוכן מהאתר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וולקנא.

קישורים לאתר

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו וולקנא קשורה לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שוולקנא מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של וולקנא ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט "https://www.volcanna.co.il" www.volcanna.co.il  או "http://www.volcanna.com" "www.volcanna.com"(בהתאמה לפי העניין) ולא לדפים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים); אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. כמו כן, אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וולקנא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

כתב ויתור

האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על וולקנא כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים והתכנים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסויימות ו/או אנשים מסויימים.

וולקנא עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אולם וולקנא אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי יופיעו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.

וולקנא אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים באתר, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על האתר ועל החומרים המצויים בו. בכל בעיה עם האתר או תוכנו, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר.

וולקנא לא תשא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידך לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה.

וולקנא לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים ו/או רוכשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

הפסקת פעילות וזמינותם של מוצרים, שירותים ותכונות

כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים, כפופים לשינויים בכל עת וללא התראה מוקדמת. כמו כן, וולקנא שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו לרבות כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות, עם או ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. וולקנא שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך או להפסיק את השימוש שלך באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי וולקנא לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר ו/או כל חלק ממנו. הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם לדרישות הגיל המינימלי) לגבי החשיפה ל, השימוש וההחזקה של כל מוצר ו/או שירות שנרכש מאתר זה. בעצם הזמנת עסקה מהאתר, אתה מצהיר כי הנך עומד בכל תנאי הדין וכי המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.

וולקנא שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו ו/או בשל קשיים טכניים בתפעול האתר.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על וולקנא, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את וולקנא, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד וולקנא ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן ובמסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר (להלן: "הצדדים השלישיים"). וולקנא אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור וכל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים אלו, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם.

כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של וולקנא לעניינים אלו. וולקנא לא תהא אחראית גם במקרים בהם התוכן אינו חוקי ו/או מפר זכויות צדדים שלישיים, ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים אצל הצדדים השלישיים, אליהם תגיע באמצעות קישורים המופיעים באתר. כמו כן, וולקנא אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים. במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מהאתר ו/או לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.

מידע פרסומי / אי שידול

יש לציין כי עצם הימצאותו של מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של וולקנא, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד וולקנא בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

העברת זכויות

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין וולקנא בנוגע לאמור בהם. וולקנא תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה.

חריגה של וולקנא מתנאי השימוש

במידה ותחליט וולקנא לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של וולקנא, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב את וולקנא לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של וולקנא בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה וולקנא את ויתורה כאמור. כישלון של וולקנא ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של הסכם זה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר

עצם ביצוע הזמנה של עסקה המוצעת באתר לרכישת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הגולש המזמין את העסקה (להלן: "המזמין" ו/או "הגולש") כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנן.

וולקנא מציעה באתר מוצרים ו/או שירותים למכירה. בתנאי השימוש, מכונה ההשתתפות בעסקה המוצעות באתר כ –"ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנת עסקה".

במסגרת האתר, תציע וולקנא מוצרים ו/או שירותים למכירה על פי התנאים המפורטים בהסכם הרכישה. יובהר כי לא יהיה לכל עסקה תוקף ללא חתימת הלקוח על הסכם הרכישה כאמור.

יצירת חשבון

בכדי להשתתף בעסקאות המוצעות באתר על הרוכש להיות תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 21 שנים אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

יתכן שלצורך השתתפות בעסקאות המוצעות באתר תידרש ליצור חשבון משתמש במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים ובהם שמך המלא, שנת הלידה שלך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי ההתקשרות נוספים עימך. כמו כן, ייתכן שתידרש לספק מספר כרטיס אשראי, כתובת לחיוב ופרטי חיוב נוספים. יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי להשתתפות בעסקאות המוצעות באתר.

בעת יצירת חשבון באתר עליך לספק מידע נכון ומדויק, ולעדכן מידע זה באתר, מעת לעת ובהתאם לצורך, על מנת לשמור את פרטי החשבון שלך עדכניים ומדוייקים. יובהר כי עדכון הפרטים הינו על אחריותך הבלעדית. וולקנא שומרת על זכותה לפעול בכל דרך שהיא כנגד גולש אשר מסר פרטים כוזבים בעת יצירת חשבון באתר.

במקרה של בעיה עם המוצרים ו/או השירותים שרכשת דרך האתר, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית, אם בכלל, תטופל בהתאם לתנאי השימוש ולתנאי האחריות המופיעים בהסכם הרכישה.

אתה מבין, מודע ומסכים לכך שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של המידע האישי שלך ושל המידע האישי הרגיש שלך כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות. הינך אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום שלך ולכל פעילות המתרחשת תחת הסיסמא או החשבון שלך, בין אם הם מאושרים על ידך ובין אם לאו. כמו כן אתה מסכים ליידע מיידית את האתר על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום ו/או הסיסמה שלך.

הזמנת עסקה

במידה ותחליט לרכוש מוצרים או שירותים המוצעים באתר תידרש להזין את פרטי כרטיס האשראי (סוג כרטיס האשראי, מספרו, תאריך תוקף הכרטיס, שם בעל הכרטיס, ספרות הזיהוי של הכרטיס ופרטי זיהוי של בעל הכרטיס) אשר יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר ו/או השרות.

הנך מצהיר כי ידוע לך שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר וכן באמצעות סיסמא אותה תתבקש להקליד בשלב הזמנת העסקה.

וולקנא רשאית למנוע מגולש באתר השתתפות בעסקאות המוצעות באתר באופן זמני, או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וולקנא תהא רשאית למנוע מגולש להשתתף באיזה מעסקאות המוצעות באתר ו/או לפסול הזמנת עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים: הגולש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; הגולש מסר פרטים שגויים בזדון; הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בוולקנא או בצדדים שלישיים כלשהם; הגולש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם וולקנא או מי מטעמה ו/או אם הגולש נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים ו/או שירותים שרכש מוולקנא; כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מכל סיבה אחרת כגון הפרה של הוראות הדין ו/או תנאי השימוש.

על מנת שעסקה תתקבל אצל וולקנא, עליה להיקלט במחשבי וולקנא באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו במחשבי וולקנא ו/או נקלטו באופן משובש ו/או שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי וולקנא, לא תחייב את וולקנא.

קליטת העסקה במחשבי וולקנא אינה מהווה אישור לביצוע העסקה מצד וולקנא. העסקה תאושר על ידי וולקנא רק במידה וכל הפרטים נקלטו במחשבי וולקנא כנדרש והתקבל אישור לביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי. וולקנא תהא רשאית לפסול עסקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין היתר במקרים בהם חברת כרטיסי האשראי לא נתנה אישור לעסקה. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תפסל העסקה, המוצרים ו/או השירותים לא יסופקו לך על ידי וולקנא ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק דיסקונט ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: "הריבית החריגה"). הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה. הגולש יחויב בתשלום לוולקנא בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה וולקנא לצורך גביית חובות של הגולש לוולקנא.

תמורה ואמצעי תשלום

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההצעה של המוצר ו/או השירות המוצע ובהתאם להסכם הרכישה ו/או הסכם ההשכרה. מועדי אספקת המוצרים, כפי שאלה מצוינים בעמוד העסקה באתר, כוללים רק ימי עסקים (ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של וולקנא. ניתנת לך האפשרות לבצע איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים באתר. בכדי שלא תחויב בדמי משלוח, עליך לציין במהלך תהליך ההזמנה את בחירתך לאסוף את המוצר באופן עצמאי. לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו. במידה ותבחר לבצע איסוף עצמאי של המוצר, וולקנא לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על ידי הלקוח, בתנאי שאין מדובר בבמוצר שהיה בו פגם.

מסירת המוצר תיעשה רק עם הצגת מסמכים מזהים כפי שתדרוש וולקנא, או כפי שידרש על ידי ספק שירותי השליחות ו/או הדיוור, ועם חתימת המקבל על גבי שובר קבלה ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירת המוצר.

וולקנא עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים. יחד עם זאת, וולקנא לא תהא אחראית לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה.

במידה ותבחר לשלם על המוצרים ו/או השירותים במספר תשלומים, דמי המשלוח ישלומו במלואם יחד עם התשלום הראשון.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין הצבעים המופיעים בתצלומי המוצרים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

בהתאם להוראות כל חוק, בכל עת, קיימת לך הזכות לבקש להפסיק לראות את תמונות המוצרים המוצגים באתר באמצעות לחיצה על הכפתור "הסתר תמונות מוצרים" הנמצא בחלקו התחתון של כל עמוד.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.

במקרים של ביטול עסקה שאינה עקב פגם או אי התאמה, הנך רשאי לבטל רכישה של מוצר מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל ו/או מיום קבלת תעודת המשלוח או חשבונית (לפי המאוחר). אם תבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר בפועל, עליך להחזיר את המוצר באריזתו המקורית.

הנך רשאי לבטל רכישה של שירות בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, לפני המועד בו אמור להינתן השירות.

במקרה של ביטול עסקה כאמור, וולקנא תהא רשאית לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה או בסך של 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. אם המוצר סופק לך, עליך להחזירו בעצמך למשרדי וולקנא או באמצעות דואר רשום או שרות שליחים במימונך, ובתנאים המתאימים לצורך שמירה על תקינות המוצר. לאחר החזרת המוצר תזוכה בסכום ששילמת עבורו, בניכוי דמי ביטול או סך של 100 ש"ח, כאמור לעיל.

בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בפועל, ובמידה שהמוצר שלם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית, תוכל להחזיר את המוצר לוולקנא, בצירוף החשבונית המקורית והודעה בכתב על החזרת המוצר ועמידה בתנאים המנויים לעיל. החזרת המוצר לוולקנא תבוצע בעצמך למשרדי וולקנא או באמצעות דואר רשום או שרות שליחים במימונך, ובתנאים המתאימים לצורך שמירה על תקינות המוצר.

הודעה על ביטול עסקה יש למסור לכתובת: וולקנא בע"מ, ת.ד 32338, תל אביב 61322 או לכתובת דואר אלקטרוני: info@volcanna.co.il.

במקרה בו קיבלת מוצר שהיה פגום בעת קבלתו, לא תחויב בדמי משלוח, דמי אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום, וולקנא תעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, מלוא כספך יושב לך. במקרה של מוצר פגום עליך לפנות לוולקנא בטלפון ובכתב, ולתאר את הבעיה הנטענת במוצר.

וולקנא שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיוצ"ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מגולשים להזמין עסקה באופן תקין; אם יתברר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או כי התבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית; אם יתברר כי הרוכש או השוכר עלול לשוב ולמכור או להשכיר את המוצר ו/או השירות שהזמין לצד שלישי ו/או לסחור בהם בכל דרך אחרת; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת וולקנא את המשך פעילותה של וולקנא ו/או את ביצוע העסקה; בכל מקרה, שלדעת וולקנא נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה;

אם לאחר ביצוע רכישה או השכרה של מוצר, יתברר לוולקנא כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית וולקנא לבטל את העסקה ולהשיב לך את מלוא כספך. לחילופין רשאית וולקנא להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל העסקה ומלוא כספך יושב לך.

במקרה של ביטול עסקה מצד וולקנא, תימסר לרוכש הודעה בכתב לכתובת דואר האלקטרונית או לכתובת למסירת המוצר או ביצוע השירות, כפי שנמסרו על ידי הרוכש בעת הזמנת העסקה. אם הרוכש מסר פרטים שגויים בעת הזמנת העסקה או יצירת חשבון באתר, וולקנא לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול על ידי הרוכש. במקרה בו וולקנא מימשה את זכותה לביטול העסקה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג, לרבות בגין ציפייה לקבלת המוצר, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיוצ"ב.

הגבלת אחריות

וולקנא ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק, מנהליה, עובדיה, דירקטורים ובעלי מניות בה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בקשר עם השימוש באתר, לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין באתר, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל באתר.

וולקנא ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או לתופעות לוואי כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר הינו באחריותו המלאה של הרוכש.

וולקנא ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בכל הנוגע לחומרים בהם הרוכש/שוכר עשה שימוש באמצעות המוצרים המוצעים באתר. יודגש, כל חומר בו בחר הרוכש ו/או מי מטעמו לעשות שימוש באמצעות המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בהם.

אין בהצגת העסקאות באתר ו/או בהצעת המוצרים ו/או השירותים למכירה ו/או להשכרה משום המלצה ו/או הבעת דעה מטעם וולקנא ו/או מי מטעמה לגבי השימוש בהם. וולקנא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא בגין שימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר והם לא יהיו אחראים בקשר עם התאמת המוצרים לצרכיך.

במקרה של תקלה במוצר, יצרנית המוצר תהא אחראית לתקינותו במסגרת תעודת האחריות של המוצר ובהתאם לאמור בהסכם רכישת המוצר ו/או בהסכם להשכרת המוצר, הכל לפי העסקה שנעשתה עם המזמין. וולקנא לא תהיה אחראית על מוצרים שנפגמו כתוצאה משימוש לא הולם, מפגיעה, משינוי, אי התאמה להוראות.

הנך מצהיר ומאשר שידוע לך כי וולקנא אינה יצרנית המוצרים המוצעים באתר.

וולקנא ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בכל הנוגע לאמיתית ו/או תקינות ו/או חוקיות המידע שיסופק על ידך בעת הכניסה לאתר, הזמנת העסקה או יצירת חשבון באתר, או כל פעולה אחרת במסגרתה תמסור כל מידע באשר הוא.

חריגים

מדינות מסוימות ו/או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלה או שלילה של אחריות מסוימת או חבות בנסיבות מסוימות. לפיכך, חלק מהמגבלות והחריגות האמורות לעיל לא יחולו עליך בנסיבות כאלה.

יצירת קשר

בירורים או שאלות ניתן להפנות אל כתובת דואר אלקטרוני info@volcanna.co.il או לטלפון 1-700-55-00-85

מדיניות הפרטיות

וולקנא מכבדת את הפרטיות שלך ומבקשת ממך לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות שלה. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

וולקנא שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר על ידך על אף השינויים במדיניות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלו.

מידע שאינו מזהה אישית

וולקנא אינה אוספת מידע מזהה אישי מגולשים באתר אשר מבקשים להישאר אנונימיים. בעת השימוש באתר ייתכן שוולקנא תאסוף אודותייך מידע שאינו מזהה אישית כדוגמת כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה. ייתכן ושימוש במידע זה יעשה על ידי וולקנא ו/או יועבר על ידי וולקנא לצדדים שלישיים. מידע מסוג זה הינו מידע אשר אינו מזהה אותך אישית, אך הוא יכול להועיל לשם תפעול האתר, השירותים והמוצרים המוצעים בו.

מידע מזהה אישית

באפשרות וולקנא לאסוף מידע אשר ניתן על ידך באופן וולנטרי בעת שיצרת חשבון באתר או פניתך אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני. בהירשמותך לאתר ובכל כניסה (LOG IN) שלך לאתר, אתה מצהיר כי הינך מודע לכך שכבר אינך אנונימי עבורנו.

בעת השימוש באתר ייתכן שוולקנא תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע התקבל באתר על ידך בצורה וולנטרית (לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, תחומי עניין, כתובת, מספר טלפון וכל מידע אחר אותו תבחר להעביר לוולקנא.

השימוש במידע כאמור, נועד, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, עזרה, תמיכה ועדכונים בנוגע למוצריה ופעילותה של וולקנא.

עוגיות

אנו משתמשים ב"עוגיות (Cookies)" לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. ה "עוגיות (Cookies)" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies  מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies  במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

שינוי של מידע מזהה אישית

במידה ותרצה לשנות ו/או לעדכן מידע המזהה אותך אישית, אנא שלח הודעה הכוללת את פרטייך המעודכנים לכתובת  info@volcanna.co.il

מחיקה של מידע מזהה אישית.

במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית יימחק מהאתר, אנא שלח אי-מייל לכתובת info@volcanna.co.il  וציין בו כי אתה מעוניין שמידע ספציפי, השמור במאגרי המידע של וולקנא, יימחק. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של וולקנא אינה מונעת מוולקנא להשתמש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.

זכות לעיין במידע

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

יתכן שוולקנא ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך חיבור לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש ב "cookies"  או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות. השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות נתון למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של וולקנא. מדיניות הפרטיות של וולקנא אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר וולקנא אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי וולקנא אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר.

רישום והסרה מרשימת תפוצה

כגולש רשום, עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה (opt in) לקבל דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, וולקנא לא תעשה שימוש במידע ההרשמה שלך על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע לרבות, אך לא רק, עלוני חדשות, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר.

כגולש רשום, יש לך את האפשרות להסיר (opt out) את כתובתך מרשימת התפוצה ולא לקבל דואר אלקטרוני מוולקנא בכל זמן ומכל סיבה באמצעות שימוש בהוראות הויתור על קבלת דיוור המופיעות בדואר האלקטרוני אשר קיבלת. באפשרותך גם לוותר על קבלת דואר אלקטרוני הכולל מידע שיווקי ותקשורת שיווקית אחרת מאתנו בכל עת ע"י משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@volcanna.co.il עם בקשתך הספציפית.

סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה

וולקנא לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולגופים שיפוטיים ולמעט במקרים הבאים: קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר; לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר; בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר; אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם וולקנא או מי מטעמה; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין וולקנא; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בוולקנא; אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי;

נהלי אבטחה

וולקנא נוקטת אמצעי זהירות על מנת להגן על המידע ומטמיעה מערכות הגנת מידע באתר. כאשר וולקנא אוספת מידע רגיש, המידע מוצפן ומועבר אל וולקנא בדרך מאובטחת. למרות שמערכות מסוג זה מפחיתות את הסיכון לכניסה לא מורשית אל מחשבי וולקנא, הן לא מספקות אבטחה מלאה. לכן, וולקנא אינה מתחייבת כי המערכת חסינה לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בה.

אין במדיניות הפרטיות של וולקנא כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.

עודכן לאחרונה בתאריך 24/03/2020.